Navigácia

Profil školy História školy Obec Horná Ždaňa Obec Dolná Ždaňa Obec Prestavlky Obec Prochot

O škole

Profil školy

Základná škola SNP v Hornej Ždani  

je plnoorganizovaná základná škola. Žiaci do nej dochádzajú zo štyroch okolitých obcí. V škole pôsobí 13 pedagógov. V roku 2000 bol škole udelený certifikát

 Zdravá škola

a od toho obdobia plní  úlohy projektu školy podporujúcej zdravie a ochranu prírody. Vo výchovno-vzdelávacom procese  sa škola zameriava na humanizáciu vyučovania a asertívny prístup ku žiakovi, s ohľadom na rešpektovanie jeho osobnosti.

V rokoch 2012,  2013,  2014, 2016, 2017 a 2018 slovenský výbor pre UNICEF udelil škole titul

        Škola priateľská k deťom


Poloha školy - dedinské prírodné prostredie ju predurčuje angažovať sa v environmentálnej výchove a v tejto oblasti dosahuje trvalé úspechy.                   

             

 

Škola spolupracuje s mimovládnymi organizáciami - Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, Strom života v Bratislave, občianske združenie Tatry v Liptovskom Mikuláši a pod. V spolupráci s týmito združeniami plní   úlohy projektov a zapája sa do súťaží. Pravidelne získava ocenenia v environmentálnych súťažiach a projektoch. V oblasti prevencie drogových závislostí plní projekty Kým nie je príliš neskoro a Cesta k emocionálnej zrelosti. Výborné úspechy dosahujeme v športových súťažiach.

 

Škola sa svojimi progresívnymi aktivitami snaží stať modernou školou 21. storočia a aj preto sa zapája do projektov ako je projekt Orange Škola budúcnosti, v ktorom bola už niekoľkokrát úspešná a získali sme finančné prostriedky na nákup zaujímavých pomôcok na vyučovanie. Informačno-komunikačné technológie sa intenzívne využívajú vo vyučovacom procese, aj v čase mimo vyučovania. Pedagógom školy nie sú cudzie nové, progresívne metódy a technológie a snažia sa ich uplatňovať                s prihliadnutím na finančné, časové a priestorové možnosti. Pravidelne sa zapájame do projektov a z finančných  dotácií na projekty získavame nové moderné pomôcky.    

                                                   .

Žiaci školy pod vedením pedagógov majú možnosť rozvíjať svoj talent v školských, obvodných, okresných a ďalších kolách súťaží rôzneho zamerania: (matematika, informatika, ochrana prírody, recitácia, výtvarné súťaže, športové súťaže,...).

Zintenzívnili sme krúžkovú činnosť zameranú na prácu s počítačom a internet, na cudzie jazyky a na šport. Pravidelne organizujeme rôzne aktivity v internetovej   učebni pre žiakov mimo vyučovania. Zapájame žiakov do teleprojektov, v ktorých boli úspešní na celoslovenskej úrovni. Uvedené činnosti sa stretli s veľkým ohlasom u žiakov, verejnosti a predstaviteľov obce a pokračujeme v nich aj po ukončení a vyhodnotení podprojektu Otvorená škola.

 

V škole pracujú pravidelne záujmové útvary, v ktorých môžu žiaci v čase mimo vyučovania rozvíjať svoje záujmy a schopnosti. Úspešný je krúžok karate, ktorého členovia získavajú ocenenia na celoslovenskej, aj na európskej úrovni. Ale aj ostatné krúžky významne prispievajú k zmysluplnému tráveniu voľného času žiakov školy. Žiaci sa môžu zapojiť do činnosti krúžkov s pravidelnou činnosťou zamerané na kultúru, šport, rozvíjanie všeobecného rozhľadu žiakov, cudzie jazyky, informatiku a pod.

Spolupracujeme na projektoch so školami z rôznych krajín Európy. Žiaci I. stupňa spoluvytvárajú projekt s deťmi z Českej republiky a z Anglicka. Žiaci II. stupňa so školami v Nemecku, v Chorvátsku a v Poľsku a v Českej republike. Okrem spolupráce si rozvíjajú aj komunikáciu v cudzom jazyku. Aj na tomto úseku získava škola ocenenia na celoslovenskej úrovni.

Na stránke školy sme začali uvádzať vysielanie školského rádia, rádia Perfekt. Redaktormi sú žiaci školy. Rádio oboznamuje žiakov, rodičov, ale aj verejnosť o dianí v škole

 

V rokoch 2009/2010 prešla škola rozsiahlou prestavbou, v rámci ktorej bola zrealizovaná nadstavba školy. Získali sme takto nové priestory na druhom poschodí. V súčasnosti je tam funkčná nová počítačová učebňa, jazykové učebňa, multimediálna učebňa, učebňa pre žiakov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť a ďalšie dve kmeňové učebne.  Zrekonštruovaná bola aj telocvičňa a celá budova, v ktorej je telocvičňa. Získali sme grant na vybavenie športového ihriska na nádvorí školy. V súčasnosti sa snažíme získať grant na úpravu areálu školy.

        

        

 

 

 

 
 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
    Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
  • +421 456766169

    mobil: 0917353039

Fotogaléria