Navigácia

Profil verejného obstarávateľa Faktúry v roku 2017 Zmluvy 2018 Faktúry 2018

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ:

     Základná škola Slovenského národného povstania,

                               Horná Ždaňa č. 107

Sídlo:

     č. 107, 966 04 Horná Ždaňa

Štatutárny zástupca:   

     Mgr. Martina Olšiaková – riaditeľka školy

 

     Tel.:  045/6766169     Mobil: 0917353039

 

     E-mail: riaditel@zshzdana.edu.sk          

                 skola.hornazdana@post.sk

 

 

IČO:

     37831437

Bankové spojenie:

     VÚB Žiar nad Hronom

Číslo účtu:

     1634573956/0200

 

 VO môže zverejniť:

 • § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
 • § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.

 

 VO musí zverejniť:

 • zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred
 • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
 • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
 • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
 • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
 • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
 • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

Profil verejného obstarávania

 • Nadlimitná zákazka
 • Podlimitná zákazka
 • Prieskum trhu - § 9 ods.9 zákonač. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní

 

Základná škola Slovenského národného povstania Horná Ždaňa č. 107                                 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola SNP Horná Ždaňa 107
  Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná Ždaňa
 • +421 456766169

  mobil: 0917353039

Fotogaléria